Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa  informuje, iż teren przy budynku Nadleśnictwa Kłodawa oraz tereny leśne Nadleśnictwa Kłodawa są monitorowane!

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa, adres korespondencyjny ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa,  e-mail jednostki:  klodawa@szczecin.lasy.gov.pl.

Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego znajdującego się w wewnątrz oraz na zewnątrz budynku biura Nadleśnictwa Kłodawa, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w którym przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Funkcjonujący monitoring umożliwia także:

  • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych postępowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu
  • wyjaśnienie sytuacji konfliktowych
  • ustalenie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieży itp.)    w budynku Nadleśnictwa wraz z terenem przyległym
  • ograniczenie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych.

 

Dane z zapisu mogą być ujawnione za zgodą Administratora Danych Osobowych, na pisemny wniosek pracownika Nadleśnictwa, podmiotów udzielających wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez maksymalnie   30 dni. Osoby zainteresowane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoby zainteresowane posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Administrator

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Kłodawa

Tomasz Kalembkiewicz