Lista aktualności Lista aktualności

WYNIKI - ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR S.270.2.3.2019 Z DNIA 23.05.2019 R.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr S.270.2.3.2019 z dnia 23.05.2019 r.

 

pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania obejmujące budowę
i modernizację infrastruktury turystycznej w Nadleśnictwie Kłodawa, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl oraz  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6   Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Nadleśnictwie Kłodawa, w pok. nr 3 do dnia 31.05.2019 r. do godziny 10.00 w zaklejonych kopertach z napisem  "OFERTA - Projekt.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza oferty