Lista aktualności Lista aktualności

WYNIKI - ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR ZG.270.2.2.2019.ZGE Z DNIA 23.05.2019 R.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr ZG.270.2.2.2019.ZGE z dnia 23.05.2019 r.

 

pn. Dostawa 5 stojących kłód bartnych wraz z montażem w terenie, w ramach zadania pn. „Zakup barci, rodzin pszczelich oraz akcesoriów pszczelarskich w Nadleśnictwie Bogdaniec i Kłodawa” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkóww ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało
umieszczone na stronie: www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Oferty należy złożyć wg wyboru:

  • w sekretariacie Nadleśnictwa Kłodawa, ul.Gorzowska 31, Kłodawa (oferta może być złożona w kopercie),
  • lub pocztą elektroniczną na adres: klodawa@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do 31.05.2019 r., do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia